Ultrasonogram

Ultrasonogram

Ultrasonogram

அனைத்து விதமான ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் மற்றும் 3D Imaging, மார்பக தைராயிடு பிரச்சனைகள், ஆண்களுக்கு விரைவில் ஏற்படக்கூடிய Varicocele என்ற கோளாறினை கண்டறியலாம் .

Scan- with the help of scan follicular study and saline sonogram done.

அனைத்து விதமான ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் மற்றும் 3D Imaging, மார்பக தைராயிடு பிரச்சனைகள், ஆண்களுக்கு விரைவில் ஏற்படக்கூடிய Varicocele என்ற கோளாறினை கண்டறியலாம் . Read More